Výtahy ze studií MARLY SKIN®


Kožní klinika Fakultní nemocnice Albert – Ludwigs ve Freiburgu, Prof. MUDr. Vanscheidt

Na kožní klinice Fakultní nemocnice ve Frieburgu byla vědecky testována absorpční kapacita plen po předchozím ošetření pokožky pacientů.

Bylo kvantitativně dokázáno, že oproti použití přípravku MARLY SKIN®, vedlo použití běžně používaných mastí (KPP* a KPB**) ke snížení absorpční kapacity plen (Obr. 4).

Po aplikaci mastí na pokožku v oblasti ohrožené inkontinencí, se přenesla značná část masti na plenu, což bylo zdokumentováno pomocí fluorescenční barvy na vnější část (viz Obr. 1 a 2).

Pleny tak byly „impregnovány“ vodu odpuzujícími hydrofobními částicemi masti a póry v plenách se těmito částicemi ucpaly.

Na obrázcích 1 a 2 lze zcela jasně vidět otisky masti KPP (Obr. 1) a KPB (Obr.2) na plenách. Oproti tomu na Obr.3 nejsou vidět žádné otisky, neboť pokožka byla v tomto případě ošetřena přípravkem MARLY SKIN®.

KPP* – běžně dostupná mast obsahující zinek

KPB** – běžně dostupná mast obsahující polyvinylpyrrolidon s nízkou viskozitou

obr.1 Červeně zbarvená místa = abraze materiálu na pleně po použití KPP. Otisk masti na materiál pleny způsobil její „impregnaci“.
obr.2 Červeně zbarvená místa = abraze materiálu na pleně po použití KPB. Otisk masti na materiál pleny způsobil její „impregnaci“.
obr.3 Červené tečky = abraze materiálu na pleně po použití přípravku MARLY SKIN®.

Zdroj : Dermatologická klinika FN ve Frieburgu

VÝSLEDEK:

Autor dospěl na základě těchto výsledků k závěru, že kombinace profylaktického ošetření pokožky mastmi a následné použití plen pro inkontinenci není z dermatologického hlediska vhodné, neboť savost plen je po předchozím ošetření pokožky mastmi negativně ovlivněna.

Riziko kumulativního toxického ekzému u inkontinentních pacientů bylo naproti tomu zmírněno pomocí ochranné pěny MARLY SKIN®. MARLY SKIN® plenu neimpregnuje, odpuzuje vodu a tak funguje v souladu s moderními plenami používanými při inkontinenci.
Porovnání absorpční kapacity plen používaných při inkontinenci po předchozím ošetření dvěma běžnými mastmi s obsahem tuku (KPP a KPB) po aplikaci 1x60ml NaCl.

 

 


MUDr. Redecker, Bruschal Urolog

Aplikace přípravku MARLY SKIN®  u:

  • Inkontinentních pacientů se závažným podrážděním kůže
  • Dekubitů u paraplegiků
  • Pacientů se svěděním, vnitřními i vnějšími hemeroidy
  • Ekzému na obou hýždích a v některých případech i v oblasti análního kanálu
  • Povrchovém podráždění kůže po kontaktu se sádrou

Po předchozím očištění byla ochranná pěna MARLY SKIN® nanesena 3x denně.

VÝSLEDEK:

Rychlé zmírnění závažného podráždění pokožky u inkontinentních pacientů.

Výrazná redukce dekubitů po ošetření ochrannou pěnou MARLY SKIN®, kompletní zhojení po 8 týdnech.

Po pouhých dvou až třech dnech došlo ke zmírnění zarudnutí a ekzému. Především došlo k rychlé úlevě od svědění.

Dr. Redecker sám používal přípravek MARLY SKIN® po dezinfekci rukou před všemi urologickými zákroky.

(nahoru)


Nemocnice Herz Jesu-Krankenhaus Vídeň, MUDr. Bauman

Po aplikaci přípravku MARLY SKIN® 3x denně bylo u pacientů s výskytem dekubitních vředů pozorováno zlepšení již po 4-5 dnech, tj. narušená plocha se od okrajů začala hojit a byla pozorována tvorba nové kůže.

U pacientů se středně závažnými dekubitními vředy byly po aplikaci přípravku MARLY SKIN® 3x denně pozorovány první známky hojení po 3-4 dnech a kompletní zhojení po 3 týdnech.

U pacientů se závažnými dekubitními vředy bylo po aplikaci přípravku MARLY SKIN® za stejných podmínek pozorováno výrazné zlepšení po 14 dnech. Přípravek MARLY SKIN® byl aplikován i po ukončení této studie.

U pacientů s alergickými reakcemi bylo výrazné zlepšení pozorováno po pouhých 3 – 5 dnech.

Z těchto důvodů můžeme přípravek MARLY SKIN® doporučit pro ošetření na lůžku upoutaných pacientů a pacientů v nemocniční péči jako prevenci a léčbu dekubitních vředů.

(nahoru)


Nemocnice Kreiskrankenhaus Kösching, MUDr. Wischhöfer

Chirurg a záchranář

Aplikace přípravku MARLY SKIN® u pacientů starších 80 let, kteří měli po stabilizační operaci krčku stehenní kosti problémy s mobilitou

VÝSLEDKY:

V těchto případech kromě obvyklých opatření na prevenci dekubitů byla s úspěchem použita ochranná pěna MARLY SKIN® na místa vystavená tlaku. Tím se významně omezil vývoj dekubitních vředů.

(nahoru)


Klinika sv. Antonína, Fakultní nemocnice v Düsseldorfu 3. lékařská klinika, Geriatrická klinika při soukromé univerzitě Witten/Herdecke, Hlavní lékař Prof. MUDr. Füsgen Velbert

Prevence poškození pokožky u starších nepohyblivých pacientů

VÝSLEDKY:

Prevence poškození pokožky zejména u starších imobilních pacientů je velice důležitá. Nejvíce problémová je v případech inkontinence, ať už jde o moč nebo stolici, které jsou hlavními rizikovými faktory pro vývoj dekubitních vředů.

MARLY SKIN® poskytuje, jak prokázaly testy, vysoko efektivní ochranu proti louhům, kyselinám a organickým sloučeninám. Pomocí přípravku MARLY SKIN® lze rovněž zlepšit hojení poškozené kůže.

V závěru autor shrnul, že u starších pacientů, zejména imobilních trpících inkontinencí, kterým hrozí dekubity, představuje používání přípravku MARLY SKIN® novou dimenzi v prevenci a ošetření poškození kůže.

(nahoru)


Institut hygieny Univerzity v Heidelbergu
Vedoucí oddělení pracovní hygieny a lékařské mikrobiologie
Prof. MUDr. H. – G. Sonntag

Postup srovnávacího hodnocení ošetřovatelské péče s ochrannou pěnou MARLY SKIN® na Institutu hygieny Univerzity v Heidelbergu

Ve dvou zařízeních, jmenovitě na rehabilitační klinice především pro fyzicky postižené pacienty (průměrný věk 10,4 roku) a v pečovatelském domě pro přestárlé (průměrný věk 87 let), bylo u celkem 18 osob po dobu 4 až 6 týdnů provedeno srovnání přípravku MARLY SKIN® a jiných produktů.

Z výsledků jasně vyplynulo, že po zvážení všech srovnávacích kritérií, je použití ochranné pěny MARLY SKIN® pro ochranu pokožky výrazně výhodnější než použití jiných přípravků ať už na celé tělo nebo jen určité partie, zejména u pacientů upoutaných na lůžko a pacientů s inkontinencí jak v domě pro postižené, tak v domě s pečovatelskou péčí pro přestárlé.

Jedná se zejména o :

  • výrazně menší množství použitého přípravku
  • kratší doba potřebnou k ošetření
  • nižší frekvenci ošetření denně
  • snadnost aplikace pro pacienta i ošetřující personál
  • účinnost ošetření z hlediska ochrany kůže a péče o ni

VÝSLEDKY:

Kromě těchto výhod je systematické používání přípravku MARLY SKIN® cenově mnohem efektivnější v porovnání s ostatními přípravky.

Na základě těchto výsledků lze použití přípravku MARLY SKIN® v oblasti péče o postižené a starší pacienty jasně a bez výhrad doporučit.

(nahoru)