SÍDLO SPOLEČNOSTI:

VAVA.eu s.r.o.
Krchleby 193
286 01 Čáslav

tel.: +420 327 377 419
GSM: +420 602 426 949

Najdete nás na mapy.cz

S t u d i e

předhospitalizační první pomoci

při ošetření popálenin

Mezinárodní, vícestřediskový průzkum předhospitalizačního ošetření popáleninových zranění, podléhající nezávislému přezkoumání a analýze.

1. Účel studie

Přispět k většímu pochopení úrazů popálením v globálním měřítku.

Studie bude hodnotit:

-       použití prostředků první pomoci na termické popáleniny WATER JEL,
-       zaznamenávat rychlost převozu pacienta na oddělení pohotovosti,
-       snadnost použití prostředků WATER JEL,
-       stav pacienta, nutnost podávání další medikace pro utišení bolesti,
-       efektivní porovnání popálenin, jejich příčin a metod ošetření v různých geografických a demografických oblastech.

2. Podklady studie

Studie byla iniciována za účelem přezkoumání a zaznamenání různých metod, které používají záchranné zdravotní služby ve světě pro ošetření pacientů s popáleninami v předhospitalizační péči.

3. Účastníci a časový rámec

Studie  se účastní 30 zdravotních záchranných služeb ve 14 zemích.

V České republice se studie účastní zdravotní záchranná služba Moravskoslezského kraje a spádová zdravotnická zařízení(vybrané chirurgické pohotovosti) v tomto regionu.

Koordinátorem studie v České republice je firma:

Alexandr Vávra, Krchleby 48,  286 01 Čáslav
tel.fax 327 377 419, email: vava@iol .cz

Studie bude probíhat v období od 1.listopadu 2009 do 30.dubna 2010.

4. Objektivita

Výsledky této studie budou  předmětem nezávislého posouzení a analýzy, poskytnou údaje týkající se různých metod a používaných prostředků při ošetření popálenin v předhospitalizační péči, a také shrne všechny patrné výhody použití popáleninových obvazů WATER JEL.

5. Očekávané výstupy

Výsledkem bude  analýza výskytu, příčin a závažnosti popálenin, metod používaných pro ošetření pacientů s popáleninami v předhospitalizační péči a navrhovaná zlepšení jednotlivých typů používaných prostředků první pomoci.

6. Zúčastněná zařízení

Posádky záchranné služby a personál úrazové pohotovosti  obdrží speciální formuláře, které budou vyplňovat a vrátí je  koordinátorovi studie v České republice.

7. Vyplňování formulářů

Formulář A: vyplní posádky zdravotní záchranné služby
Formulář B: vyplní zaměstnanci urgentního příjmu nebo chirurgické ambulance

Ve vyplněném formuláři  budou rovněž uváděny všechny požadavky na doplnění prostředků WATER JEL, které zdravotnická záchranná služba  nebo nemocnice vyžaduje.

8. Shromažďování informací

Vyplněný formulář, zdravotnické zařízení zašle faxem nebo e-mailem na níže uvedený kontakt:

Centre for Research and Education in Wounds (CREW)
(Centrum pro výzkum ran a vzdělávání)
Cathy Readeová

Burn Centre (Popáleninové centrum)
University Hospital of South Manchester (Fakultní nemocnice Jižní Manchester)
Southmoor Road
Manchester
M23 9LT

Telefon/Fax : 0044 161 291 6323
Email: Cathy.Reade@uhsm.nhs.uk

9. Postup

Po přijetí ve vyhodnocovacím centru přidělí nezávislí posuzovatelé  formulářům referenční číslo. Toto  číslo  bude sloužit pro další komunikaci, koordinátor v ČR  toto číslo  obdrží a potvrdí jeho příjem.

10. Ztráta dat a mlčenlivost

Firma Alexandr Vávra si ponechá kopie formulářů a jejich čísla podle pokynů vyhodnocovacího centra. Na formulářích nebude nikdy uvedeno jméno pacienta, takže republikoví koordinátoři nebudou mít žádný přístup k osobním údajům. Referenci k jakémukoli úrazu bude možné získat pouze prostřednictvím zdravotní záchranné služby popř. úrazové pohotovosti, která poskytla pacientovi první pomoc.

11. Publikace záznamů

Nezávislí koordinátoři na univerzitách Manchester Municipal University a University of Hertfordshire budou pro účastníky studie pravidelně vypracovávat zprávy a poskytnou jim analýzu výsledků.

Tato analýza bude před jakýmkoli publikováním předána k posouzení nezávislému recenzentovi.

Nezávislí recenzenti budou zástupci zaměstnanců pohotovostních jednotek a odborníků na popáleniny z různých nemocnic a zemí.

Tuto studii finančně podporuje společnost WaterJel® Technologies

 


Organizační zajištění doplňování prostředků WATER JEL.

1)    Po provedeném ošetření prostředky WATER JEL a zaslání tiskopisu na místo uvedené v bodě 8, poskytovatel (zdravotní záchranná služba, popř. vybrané chirurgické pohotovosti) tiskopis zašle obdobným způsobem národnímu koordinátorovi studie, uvedenému v bodě 3.

2)    Firma Alexandr Vávra – národní koordinátor studie, na pokyn shromažďovatele, okamžitě zašle zdarma potřebné kusy spotřebovaných prostředků WATER JEL.

3)    Národní koordinátor zapůjčí po dobu konání studie tj. od 1. listopadu 2009 do 30. dubna 2010 všem vybraným chirurgickým pohotovostem tyto prostředky WATER JEL:

typ                   rozměr            počet kusů                poznámka

0404                 10  x 10 cm                  2
0820                 20 x 50 cm                  1                         obvaz na ruku
1216                  30 x 40 cm                   1                         obličejová maska

V Krchlebech 12. října 2009
Alexandr Vávra
národní koordinátor studie

Přílohy ke stažení:

Formulář A: pro  zdravotní záchranné služby
Formulář B: pro úrazové pohotovosti